برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات سرامیک-پلیمر خوردگی های بیولوژیکی

کفپوش سرامیک پلیمر     مخازن و خطوط لوله      تکنولوژی پوشش های دریایی       صنایع غذایی و آب های آشامیدنی      خوردگی های بیولوژی    

خوردگی های بیولوژیکی

یافته های جدید:

سیستم پوششی مقاوم در برابر خوردگی های بیولوژیکی ناشی از باکتری های بی هوازی، ناشی از باکتری  SBR. این پوشش با شمارۀ Patent –No. wo 2011/000339A2 به ثبت رسیده است.

هنگامی که بحث خوردگی مطرح می شود، ابتدای امر خوردگی های هوازی به ذهن خطور می کند، که تحت تاثیر آب و اکسیژن هوا رخ می دهد. حال آنکه بخش اعظم خوردگی ها، بطور مثال کف مخازن ذخیرۀ سیالات، یا لوله های انتقال، بصورت بی هوازی رخ می دهد.

عامل اصلی ایجاد خوردگی های بی هوازی باکتری های SRB هستند. این میکرو اورگانیزمها در فلز مخازن نفت خام، آب یا مواد آلی ایجاد خوردگی می نمایند. در واقع خوردگی های بی هوازی 10 بار سریع تر از خوردگی در معرض اکسیژن پیشرفت می کنند.

نتیجۀ سالیان متمادی تحقیق و بررسی در زمینۀ پوششهای داخلی مخازن ذخیرۀ نفت خام و انواع هیدوکربنها، شرکت سرامیک-پلیمر آلمان موفق به تولید پوششهایی با کاربری منحصربفرد و مقاومت دائمی در برابر خوردگی های بیولوژیکی ناشی از SRB شده است.