برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات کفپوش عایق برق کفپوش عایق برق کسری Proof آزمون ولتاژ متناوب

جدول  راهنمای انتخاب کفپوش عایق برق

آزمون پایداری ولتاژ متناوب

آزمون Proof  ولتاژ متناوب

کیفیت ساخت کفپوش عایق برق

استاندارد IEC61111

آشنایی با مقررات و آئین نامه ها

اهمیت ولتاژ جریان

هدف اصلی از ایمنی برق

آزمون Proof  ولتاژ متناوب

در این آزمون کفپوش عایقی به ابعاد 100 cm x 100 cm بین دو صفحه فلزی قرار می گیرد. الکترود بالایی به منبع ولتاژ و الکترود پایینی به زمین متصل می شود. ولتاژ با نرخ 1kV/s تا میزان ولتاژ Proof مشخص شده درجدول 4 استاندارد افزایش می یابد و به مدت 3 دقیقه در این ولتاژ باقی می ماند. این آزمون بر روی نمونه دیگر نیز تکرار می شود.

کد نمونه

ضخامت نمونه

(mm)

نرخ افزایش ولتاژ

(kV/s)

ولتاژ اعمالی (kV) 

 

مدت زمان اعمال ولتاژ

(s)

STH93120-6 

3 

1 

20 

180 

ملاک قبولی آزمون

عدم وقوع شکست الکتریکی داخلی در زمان انجام آزمون

نتیجه

در زمان انجام آزمون، شکست الکتریکی مشاهده نشد.