برای دسترسی به آدرس وب سایت جدید شرکت پوشش های صنعتی کسری کلیک نمایید

     

         کفپوش عایق برق     چسب های تخصصی     ملات ضد اسید و قلیا     کفپوش های صنعتی              


صفحه اصلی محصولات کفپوش عایق برق کفپوش عایق برق کسری آزمون پایداری ولتاژ متناوب

جدول  راهنمای انتخاب کفپوش عایق برق

آزمون پایداری ولتاژ متناوب

آزمون Proof  ولتاژ متناوب

کیفیت ساخت کفپوش عایق برق

استاندارد IEC61111

آشنایی با مقررات و آئین نامه ها

اهمیت ولتاژ جریان

هدف اصلی از ایمنی برق

آزمون پایداری ولتاژ متناوب

در این آزمون یک نمونه از کفپوش عایقی به ابعاد 15 cm x 15 cm در داخل یک محفظه و بین دو الکترود برنجی استوانه ای شکل قرار می گیرد. داخل محفظه با روغن ترانس پر می شود و منبع ولتاژ به دو الکترود متصل می گردد. ولتاژ با نرخ 1kV/s تا میزان ولتاژ پایداری مشخص شده در جدول 4 استاندارد 30kV افزایش می یابد˛ سپس کاهش می یابد.

کد نمونه

ضخامت نمونه

(mm)

نرخ افزایش ولتاژ

(kV/s)

ولتاژ پایداری اعمالی (kV) 

 

STH93120-1

3

1

30

STH93120-2

3

1

30

STH93120-3

3

1

30

STH93120-4

3

1

30

STH93120-5

3

1

30

ملاک قبولی آزمون

عدم وقوع شکست الکتریکی داخلی در زمان انجام آزمون

نتیجه

در زمان انجام آزمون، شکست الکتریکی مشاهده نشد.